Historie školy

 Pozemek, na kterém stojí škola, byl zakoupen  za 45 777 korun. S výstavbou se započalo 15. srpna 1927 a škola je předána k užívání dne 28. října 1929, tedy k výročí vzniku Československé republiky. Ředitelem se stává pan Josef Klimeš, který spravuje školu až do roku 1936. Od tohoto roku řídí školu ředitel pan Bohumil Haupt.

 Dne 25. září 1938 byla na budově školy odhalena pamětní deska Josefu Sokolovi. Péčí hornojelenského dělnictva byl v roce 1939 vybudován parčík před školou. Za vedení pana ředitele Haupta byla nejistá, neklidná a složitá výuka v období okupace a II. světové války. Již v prvním roce okupace musel být sejmut bronzový reliéf Josefa Sokola a byl odevzdán na Okresní úřad do Vysokého Mýta. Po válce byl nalezen v Praze a vrácen hornojelenské škole. Bronzová písmena označující školu - Masarykova obecná a měšťanská škola - měla být odevzdána do sběru. Byla však uschována v bědně spolu s obrazy prezidentů Masaryka a Beneše a ještě s velkou bustou pana prezidenta Masaryka zakopána do země asi někde na zahradě u bývalého školníka pana Ročně. Nic bližšího o těchto materiálech však nevíme.

V náročném válečném období se děti učily týdně 3 hodiny český jazyk a 8 hodin německý jazyk kromě jiných předmětů. Měly se naučit nejenom německy mluvit, ale i myslet a cítit.

Počátkem roku 1945 bylo ze školy proviantní skladiště pro zajatce, později budova sloužila ke konsolidaci zbytků německého dělostřelectva. 5. května 1945, kdy propuklo protifašistické povstání na mnoha místech a městech naší republiky i na Horním Jelení byly všechny příjezdové silnice zataraseny pokácenými stromy. K místní národní gardě, jejímž velitelem byl učitel Josef Kittler, se přidali ruští a angličtí zajatci, kteří byli ubytováni od května ve škole a byli připraveni postavit se, se zbraní v ruce, proti jakémukoliv odporu německých vojsk. Mezi tím se ve škole shromažďoval ukořistěný válečný materiál takže škola byla obsazena až do července 1945. Teprve potom se mohlo přistoupit k opravám a uvést školu do upotřebitelného stavu. Od školního roku 1945 - 1946 se začíná opět náročná školní práce. Po válce bylo nutné vše vybavit, opravit, doplnit a vytvořit určitý systém ve výuce.

V roce 1948 byly rozděleny správy národní a střední školy. Ředitelem národní školy se stal Emil Krejza, ředitelem střední školy zůstává Bohumil Haupt. Od roku 1949 byla naše obec i škola přidělena k nově vzniklému okresu Holice v Čechách.

Asi od roku 1950 byly zavedeny pro vycházející žáky z posledního ročníku měšťanské školy závěrečné zkoušky, které trvaly až do roku 1958.

V roce 1953 dochází opět ke sloučení obou stupňů základní školy a ředitelem se stává pan Jiří Mandlík. Od roku 1960 je zavedena povinná devítiletá školní docházka. Od l. září 1961 se má vyučovati v nově postavené školní dílně na školní zahradě. Její kolaudace však proběhla až v roce 1962. V roce 1964 byl nahrazen dřevěný plot kolem školní zahrady pletivem a zároveň byl proveden rozvod vody na školní zahradu a hřiště.

V roce 1972 se začala generální oprava školní budovy. Byl proveden nový rozvod elektřiny, vody a odpadů, suché záchody byly nahrazeny splachovacím zařízením. V roce 1973 probíhá výstavba nové kotelny a do konce roku má být zavedeno ústřední topení v celé budově školy. Na severní straně budovy se dělají základy pro přístavbu.

V roce 1977 se dokončují náročné práce při přístavbě školy, vybavují se odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy a cvičné kuchyně. Od l. září 1977 bylo dáno do provozu 8 kabinetů, 7 učeben v přístavbě prováděné v akci „ Z“ za l,5 milionů korun.

V roce 1980 odchází pan Jiří Mandlík do důchodu a ředitelkou školy byla jmenována paní Dana Hejná. Ještě v tomto roce byly vydlážděny všechny chodníky v parčíku před školou. V roce 1983 byla na školní zahradě vybudována sportovní vzduchovková střelnice, v roce 1986 byla nahrazena poškozená tašková střešní krytina hliníkovými deskami v hodnotě díla kolem 350 000 korun. V roce 1987 odchází do důchodu paní ředitelka Hejná, ředitelem školy byl jmenován v tomtéž roce Jiří Svatoš. V roce 1988 byla zahájena jednání o přístavbě školy.. Realizace byla odložena pro nedostatek financí. Další jednání byla vyvolána až v roce 1994. Byl vypracován projekt panem inženýrem architektem Drimlem, který se na samém konci roku 1994 začal realizovat. V roce 1997 bylo uvedeno do provozu plynové topení, otevřena prostorná moderní tělocvična, centrální šatny a školní jídelna včetně kuchyně a  tři služební byty.

V roce 1998 odešel do invalidního důchodu ředitel Jiří Svatoš a na jeho místo byl jmenován Pavel Klapal.

Výše uvedené údaje jsou zpracovány z podkladů pana Jiřího Svatoše.

 

V červenci 2006 byla do funkce ředitelky školy jmenována Pavla Nádeníková a byla zahájena rekonstrukce, dostavba a oprava základní školy – 1. etapa, která zahrnovala výměnu oken v hlavní budově, rekonstrukci sociálních zařízení, topení a osvětlení, dostavbu odborné učebny ve 2.patře a výstavbu venkovního víceúčelového hřiště. Tato etapa byla dokončena v prosinci 2006.

Od září 2007 vzdělává škola své žáky podle školního vzdělávacího programu Jelenka – JELenská ENvironmentální a KAmarádská škola.

V roce 2008 proběhla 2. etapa rekonstrukce, dostavby a opravy základní školy. V prosinci 2008 se uskutečnila kolaudace půdní vestavby, kde se nachází odborné učebny jazyků, hudební a výtvarné výchovy a knihovna s čítárnou. Položena byla nová střešní krytina a budova dostala novou barevnou fasádu. Dokončena byla také přístavba schodiště s výtahem a škola se tak stala bezbariérovou.

Stavební práce byly ve škole ukončeny v roce 2009 přístavbou školní dílny a realizací venkovních hřišť – hřiště na malou kopanou s umělým travnatým povrchem, multifunkčního hřiště na volejbal a nohejbal a běžecké dráhy s doskočištěm.

V září 2019 jsme slavnostně otevřeli výukovou přírodní zahradu vybudovanou v rámci projektu realizovaného zřizovatelem školy. Na tvorbě konceptu zahrady se podíleli zaměstnanci i žáci školy.

V únoru 2021 proběhla kolaudace přístavby tělocvičny, a to galerie pro diváky, sklad pro nářadí a sociální zázemí.

Dopravní hřiště jsme slavnostně otevřeli v září 2022.

Díky vedení obce je  škola plně vybaveným objektem a nabízí našim žákům příjemné a kreativní prostředí pro jejich všestranný rozvoj.

Rychlé kontakty

Mapa umístění školy v ČR

Základní škola Horní Jelení, příspěvková organizace
Kolářského 414
Horní Jelení, 533 74

E-mail: info@zshj.cz
Telefon: 464 601 235

Další kontakty

Škola On-line

Školní akce

Momentálně nejsou naplánovány žádné školní akce.

sCOOLweb 2016